Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje w dniu 26.11.2013 r. seminarium internetowe nt. „Przedsiębiorczość społeczna a rozwój obszarów wiejskich”

Seminarium adresowane jest do doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego zajmujących się inicjowaniem działań aktywizujących lokalną społeczność i rozwojem lokalnej przedsiębiorczości. Celem seminarium jest zainteresowanie doradców rolnych podstawowymi zagadnieniami z zakresu ekonomii społecznej oraz wywołanie dyskusji na temat możliwości uczestnictwa i roli doradców rolnych w kreowaniu przedsiębiorczości społecznej na wsi.

 

 W Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie opracowano informację o programowaniu nowej perspektywy finansowej.

Zapraszamy doradców ośrodków doradztwa rolniczego i nauczycieli szkół rolniczych do jej lektury. (do pobrania)

 

Trwają prace nad nowym okresem programowania. Z prezentowanych dokumentów wynika, że Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie będą miały obowiązek opracować nowe lokalne strategie rozwoju, które w drodze konkursu zostaną wybrane do realizacji na lata 2014 – 2020.
By ułatwić LGD i LGR dobre przygotowanie się do procesu tworzenia LSR Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie przeprowadził w dniach 2–4 października 2013 roku szkolenie dla Lokalne Grup Rybackich i Lokalnych Grup Działania na temat: "Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy".

W dniach 30.09-01.10.2013 r. w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie odbyło się dwudniowe szkolenie na temat: "Partnerstwo – współpraca międzysektorowa a rozwój przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich". Szkolenie było kontynuacją wcześniejszych spotkań z zakresu ekonomii społecznej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na dwudniowe szkolenie pt. "Formy opodatkowania gospodarstw rolnych (z uwzględnieniem rozliczeń podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego)", które odbędzie się  w Krakowie w dniach 29-30.10.2013 r.

Uczestnicy w trakcie warsztatówW Krakowie dyskutowano o przekazie wiarygodnej informacji na stronach internetowych.

"W dniach 24-25 września w CDR odbyły się warsztaty na temat przedstawienia w ciekawy sposób działalności Ośrodków Doradztwa Rolniczego na ich stronach internetowych. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całej Polski, którzy na co dzień zajmują się redagowaniem stron internetowych.

Czy wierzyć czarnym scenariuszom serwowanym opinii publicznej przez prasę w związku z „katastrofalnie” niskim przyrostem naturalnym w Polsce? Na ile polityka prorodzinna – w tym wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki i edukacji dla najmłodszych – pomoże zahamować niepokojące tendencje?  Czy prowadzenie działalności pozarolniczej polegającej na prowadzeniu punktu opieki dla dzieci do lat 3 lub edukacji przedszkolnej  wpisuje się w ideę wielofunkcyjnego rozwoju wsi?

Cardinal Palace – eleganckie centrum kongresowo-wypoczynkowe zlokalizowane w urokliwej, otoczonej łąkami i lasami miejscowości Klimki koło Siedlec i Łukowa było miejscem konferencji dotyczącej możliwości rozwoju biznesu turystycznego na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Razem ku lepszej przyszłości” w dniach 12-13 września 2013 r. Wybrany na tą konferencje nowo wybudowany obiekt został doskonale przygotowany do organizowania konferencji, bankietów biznesowych jak również uprawienia aktywnego wypoczynku przez turystów, których zainteresują wspaniałe walory i atrakcje turystyczne okolic Łukowa oraz przygotowywane przez LGD oferta produktu sieciowego pn.: Szlak ziemi łukowskiej. 

W dniu 15 września br. odbyły się Dożynki Prezydenckie w Spale. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w Kaplicy Polowej Armii Krajowej z udziałem Pary Prezydenckiej. We Mszy uczestniczył również minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba. Centrum Doradztwa Rolniczego prezentowało w ramach stoiska Ministerstwa Rolnictwa Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych.

W związku z olbrzymim zainteresowaniem  szkoleniami internetowymi pt. Podstawy finansów i zarządzania w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na obszarach wiejskich oraz „Aspekty prawne i podatkowe w podejmowaniu i prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich informujemy, iż od dnia 18 września 2013 roku od godziny 10:30 wstrzymujemy nadawanie nowych loginów i haseł zgłaszającym się osobom.

XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne odbyło się w dniach 9-11 września  2013 r. w miejscowości Krzyczki Szumne koło Nasielska na Mazowszu.  Organizatorem   Sympozjum było  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie w partnerstwie z: Katedrą Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW w Warszawie, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Lokalną Grupą działania „Zielone Mosty Narwi” oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na dwudniowe szkolenie na temat: "Partnerstwo – współpraca międzysektorowa a rozwój przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich". Szkolenie odbędzie się w dniach 30.09-01.10.2013 r. w siedzibie CDR Oddział w Krakowie przy ul. Meiselsa1.

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje w dniach 2-4 października 2013 roku szkolenie dla Lokalnych Grup Rybackich i Lokalnych Grup Działania na temat: „Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w dniach 24 - 25 września 2013 roku organizuje warsztaty dla specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego pt. „Promocja obszarów wiejskich na stronach internetowych ośrodków doradztwa rolniczego - czyli jak zgodnie z prawem, słowem i fotografią udokumentować ważne wydarzenia”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie blended learning pt. "Aspekty prawne i podatkowe w podejmowaniu i prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"

Szkolenie blended – learning składa się z dwóch części:
1)    Część e-learningowa 
2)    Część stacjonarna (warsztatowa)

Możliwe jest uczestnictwo wyłącznie w części e-learnigowej szkolenia.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje trzydniowe szkolenie zatytułowane: „Budowa sieciowego produktu turystyki wiejskiej” w terminie 18-20 września 2013 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie.
Szkolenie skierowane jest dla minimum 2-osobowych zespołów z lokalnej grupy rybackiej (LGR) lub lokalnej grupy działania (LGD). Uczestnicy powinni być zainteresowani rozwojem turystyki, w tym agroturystyki na obszarach wiejskich objętych realizacją LSROR/LSR.